ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “Α.ΔΡΟΣΟΥ & Υ.ΔΡΟΣΟΣ ΟΕ”

To www.santorini-oia.net είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (https://santorini-oia.net/), που δημιούργησε η εταιρία Α.ΔΡΟΣΟΥ & Υ.ΔΡΟΣΟΣ ΟΕ.

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
i) Η εταιρία με την επωνυμία «Α.ΔΡΟΣΟΥ & Υ.ΔΡΟΣΟΣ ΟΕ» και υπό τον διακριτικό τίτλο “AITHRA”, που εδρεύει στην Οία Θήρας (Κέντρο Οίας) , νομίμως εκπροσωπούμενη και νομίμως καταχωρήσασα το όνομα περιοχής (domain name) www.santorini-oia.net (αποκαλούμενη εφεξής “Εταιρία”), καταχωρισθήσα επισήμως δια του υπ’ αριθμ. …………….. …………. ΓΕΜΗ, με Α.Φ.Μ. 998665645, ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ, προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω του Διαδικτύου (Internet) στους επισκέπτες/χρήστες ή και εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας της, υπό τους κάτωθι όρους [και προϋποθέσεις] χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης/ εγγεγραμμένο μέλος του δικτυακού της τόπου καλείται να επισκεφθεί και να διαβάσει προσεκτικά και εφόσον τους αποδεχθεί πλήρως, να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών/αγορών που εμπεριέχονται σε αυτή.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ii.) Σκοπός της εταιρείας μας είναι: η κατασκευή, προμήθεια, εμπορία και πώληση (χονδρική - λιανική) πινάκων ζωγραφικής, κοσμημάτων, και γενικά ειδών λαϊκής τέχνης, η κατασκευή, προμήθεια, η χονδρική και η πώληση κεραμικών, μικροεπίπλων, κεριών, παιχνιδιών, βιβλίων, περιοδικών, αξεσουάρ, ενδυμάτων, υποδημάτων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω δραστηριότητας προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Οι εισαγωγές και εξαγωγές των παραπάνω ειδών, καθώς και κάθε άλλων συναφών αντικειμένων προς και από το εξωτερικό. Επιπλέον, η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων και εν γένει επιχειρήσεων στο νησί της Θήρας, καθώς και στην υπόλοιπη χώρα.
iii.) Με το παρόν συμφωνείται ότι η χρήση του δικτυακού τούτου τόπου, από τον επισκέπτη/χρήστη κατά κανέναν τρόπο δεν βλάπτει την αποδοτικότητά του, δεν αλλοιώνει το περιεχόμενο και εν γένει δεν υποβαθμίζει τη λειτουργικότητά του. Προσέτι απαγορεύεται η πρόσβαση σε διασφαλισμένες περιοχές της ιστοσελίδας ή και σε ευαίσθητες πληροφορίες.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
i) Η Εταιρία μας λειτουργεί, πέραν της φυσικής της έδρας και του φυσικού της καταστήματος επί της Οίας Θήρας Σαντορίνης, εν προκειμένω κ α ι με τη μορφή του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες και τα εγγεγραμμένα μέλη του δικτυακού της τόπου συλλογή και προβολή προϊόντων (ως άνω) προς πώληση κι εφεξής αποκαλούμενων ως “προϊόντων ή αντικειμένων”, παράλληλα δε, παρέχει υπηρεσίες αγοραστικού/μισθωτικού ενδιαφέροντος, αντιπαροχών περί κινητών και ακινήτων πραγμάτων (βλ. παραπάνω – «σκοπός» περί υπηρεσιών), συμπεριλαμβανομένων ακόμα και διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας-ενημέρωσης, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου κ.λπ. Η προβολή των αντικειμένων προς πώληση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας πραγματοποιείται με την ανάρτηση/δημοσίευση των προϊόντων μας σε αυτή [ή και σε οποιοδήποτε τυχόν μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προερχομένου από την εκάστοτε επίσημη ιστοσελίδα, ή επίσημο λογαριασμό μας]. Η εν λόγω προβολή/δημοσίευση πραγματοποιείται μέσω καταχωρήσεων κειμένων-περιγραφών, φωτογραφιών-εικόνων, διαστάσεων, γραφικών, banners, video, ήχων και animation ή/και δια μέσω οποιουδήποτε άλλου συναφούς μέσου προβολής (εφεξής περιεχόμενο). Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η Εταιρία μπορεί να διαθέτει και να χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο εφαρμογές πληροφορικής, ηλεκτρονικής, λογισμικού (software), ΙΝΤΕRΝΕΤ/INTRANET, ηλεκτρονικού εμπορίου (E-COMMERCE), επικοινωνίας (e-mail, Skype, social media κ.λπ.) κ α ι οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και συναφές μέσο προβολής και δημοσίευσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
ii.) Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος έχει τη μέριμνα και την ευθύνη της πρόσβασης στις υπηρεσίες της Εταιρίας και η εν λόγω πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρίας.
iii.) Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες της Εταιρίας αποτελούν μέσο ενημέρωσης και πώλησης προς τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος της και εν γένει προς την κοινότητα των χρηστών του Internet. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες εκάστοτε στον διαδικτυακό της τόπο πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς, παρ’ όλα αυτά, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη. Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα. Επίσης, η Εταιρία δεν δύναται να εγγυηθεί ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers), δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
i). Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει και να διαφημίζει στην ιστοσελίδα της συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες οποιονδήποτε άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων συμβεβλημένων με την Εταιρία, η διαφήμιση των οποίων θα αναρτάται [με “ad banners” η με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο/τρόπο] στον ευρύτερο χώρο της (της ιστοσελίδας). Η ιστοσελίδα δύναται να περιέχει hyperlinks (συνδέσμους υπέρ-κειμένου) που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα της και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ των σχέση. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν ελέγχονται από την Εταιρία ούτε αυτή ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Ειδικότερα η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν αποκλειστικά τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει η ιστοσελίδα της ή συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5. ΌΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ
i.) Κατάρτιση της πώλησης
Μόλις πατηθεί το κουμπί «Αγορά », ο πελάτης απευθύνει πρόταση για αγορά του/των έργων που βρίσκονται στο «καλάθι» του και απαιτείται να συμφωνήσει και να αποδεχτεί την εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Αγορών.
ii) Διαθεσιμότητα των έργων
Εάν τα έργα που παραγγέλλονται δεν είναι πια διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, το santorini-oia.net επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και, κατά συνέπεια να μην καταρτίζεται η πώληση. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά. Οι ενδεχόμενες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή ο αγοραστής.
iii) Περιγραφές Έργων
Προτού προβείτε σε κάποια αγορά κι εφόσον έχετε κάποια απορία ή αμφιβολία αναφορικά με ένα έργο, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.
Σημείωση: Τα χρώματα στις φωτογραφίες ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά των έργων, και αυτό εξαρτάται απ τις συνθήκες λήψης των φωτογραφιών των έργων.
iv) Πληρωμές
Α) Η εξόφληση των αγορών σας μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας μας ,είτε πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας μεσώ του site ή μέσω paypal. Η τράπεζα με την οποία συναλλάσεστε ενδεχομένως να σας χρεώσει προμήθεια, ανάλογα με την δική της πολιτική χρεώσεων κ υπηρεσιών.
Για καταθέσεις ο τραπεζικός λογαρισμός είναι ο εξής:
IBAN τράπεζας Πειραιώς: GR33 0171 3600 0063 6004 0031 896
΄Ονομα δικαιούχου: Α. ΔΡΟΣΟΥ ΚΑΙ Υ. ΔΡΟΣΟΣ Ο.Ε
Β) Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος τα έργα παραμένουν στη νομή, κατοχή και κυριότητα της πωλήτριας εταιρίας. Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και αφορούν αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα .
Γ) Όλες οι τιμές στο www.santorini-oia.net είναι σε ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου και του εκάστοτε-προβλεπόμενου Φ.Π.Α. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τους τρόπους πληρωμής που προτείνονται, ήτοι: με πιστωτική κάρτα, με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ή μέσω paypal.
Δ) Συναλλαγές με παραλαβή από το κατάστημα διενεργούνται με μετρητά, πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα. Συναλλαγές πάνω από 1.500,00 € δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά βάσει νόμου.
Ε) Τα δεδομένα που ο πελάτης καταχωρίζει κατά τη διενέργεια μιας ηλεκτρονικής πληρωμής, δεν ελέγχονται ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας ούτε αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα μας santorini-oia.net, αλλά από τον εκάστοτε πάροχο ή/και διακομιστή πληρωμής. Γίνονται δεκτές πιστωτικές κάρτες MasterCard, Visa μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Για την πραγματοποίηση της συναλλαγής γίνεται παραπομπή μεσω link στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς.
ΣΤ) Εφόσον επιλεγεί πληρωμή με ηλεκτρονική τραπεζική κατάθεση μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, στο οποίο η εταιρεία μας διατηρεί τον επαγγελματικό, τραπεζικό της λογαριασμό, η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποστολή παράλληλα με την εμφάνιση του τραπεζικού εμβάσματος στο οποίο έχει προβεί ο πελάτης. Ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως 1-3 εργάσιμες ημέρες). Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η κατάθεση εντός 7 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα επ’ αόριστον. Τυχόν χρεώσεις κατά την πραγματοποίηση τραπεζικών εμβασμάτων, αφορούν στα τραπεζικά ιδρύματα, και όχι στην εταιρεία μας. Σε περίπτωση, που απαιτείται επιστροφή χρημάτων, αυτή θα διενεργείται κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας- συνεννόησης, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
v. Παράδοση προϊόντος:
Α.) Παραλαβή από κατάστημα
Στην περίπτωση που επιλεγεί από τον πελάτη η παραλαβή από το φυσικό κατάστημα, ο πελάτης θα ενημερώνεται για το πότε η παραγγελία είναι έτοιμη προς παραλαβή στο κατάστημα (επιβεβαίωση παραλαβής). Ο πελάτης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός 2 ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης παραλαβής. Δεν γίνονται κρατήσει προϊόντων παρά μόνο αν γίνει εξόφληση όλου του ποσού της αξίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή διεύθυνση και το ωράριο λειτουργίας του φυσικού καταστήματος, ο πελάτης μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας www.santorini-oia.net
Β.) Αποστολή στον τόπο επιλογής του πελάτη
i.) Οι χρόνοι παράδοσης των έργων εξαρτώνται απ τα ΕΛΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.). Ειδικά, για τα έργα με μεγάλες διαστάσεις ο χρόνος προετοιμασίας, συσκευασίας και παράδοσής τους στο τοπικό κατάστημα ΕΛΤΑ, απαιτείται περισσότερη προσοχή και χρόνος. Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επηρεαστεί και από τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης (π.χ. ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την τράπεζα (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες).
ii) Η αποστολή, συσκευασία και παράδοση προσφέρεται από εμάς δωρεάν μέσω των ΕΛΤΑ. Στην περίπτωση αποστολών στο εξωτερικό, ομοίως οι παραδόσεις στο εξωτερικό πραγματοποιούνται μέσω των ΕΛΤΑ και των συνεργαζόμενων με τα ΕΛΤΑ ταχυδρομικών κ μεταφορικών φορέων.
iii.) Πολιτική Επιστροφών
Τα έργα μας παραδίδονται πάντοτε σε ειδική συσκευασία όπως προβλέπεται για τα εύθραυστα αντικείμενα. Σε περίπτωση που παραδοθεί χωρίς την συσκευασία του, τότε ο αγοραστής πρέπει να αρνηθεί την παραλαβή του έργου.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας όπως και τα έργα τέχνης (προϊόντα) που προβάλλονται από τούτην, αποτελούν όλα μαζί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας. Όλα τα έργα τέχνης, εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας ή τρίτων. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων, μελών/πελατών, διαφημιζομένων κ.λπ.), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Εταιρίας και γενικά των αρχείων αυτού του Δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρίας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Eλληνικού δικαίου, του Eυρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί/ανέβει”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ιστοσελίδα της Εταιρίας, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής μας ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ιστοσελίδες αυτού του Δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων μελών, διαφημιζομένων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος της ιστοσελίδας μας κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Εταιρίας.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α) Η Εταιρία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών και θεωρεί την προστασία του απορρήτου σημαντική. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στο πως χρησιμοποιεί η Εταιρία τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγει κατά την επίσκεψη/χρήστη των ιστοσελίδων της και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
B) H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Γ) Από τη στιγμή που δημιουργείτε λογαριασμό ως εγγεγραμμένοι μέλος στην ιστοσελίδα μας (προαιρετικό), καταχωρούνται στη βάση δεδομένων μας τα στοιχεία που θα δηλώσετε όπως: Όνομα, επώνυμο, e-mail, στοιχεία τοποθεσίας, τιμολόγησης και επικοινωνίας κτλ. Ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν τις πιστωτικές ή χρεωστικές σας κάρτες, δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας με κανέναν τρόπο. Τα καταχωρείτε στον διακομιστή (server) του διατραπεζικού περιβάλλοντος συνεργασίας και χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάγκη μιας δεδομένης συναλλαγής. Σε κάθε μελλοντική σας παραγγελία, θα κληθείτε να επαναλάβετε τη συμπλήρωση των εν λόγω ή/και άλλων στοιχείων πληρωμής. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στον διακομιστή (server) που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας. Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα από εμάς άτομα για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών και της αναγκαίας αλληλεπίδρασής σας με το διαδικτυακό μας σύστημα. Σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.
Δ) Η Εταιρία χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη ή ενός εγγεγραμμένου μέλους και με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του. Ειδικότερα: Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή αυτού. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη στις συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρίας και για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Εταιρίας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του της Εταιρίας, είτε να επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης των cookies μερικώς είτε και τον ολικό αποκλεισμό τους. Όμως και σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των συγκεκριμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies (αποκλεισμός) για την αναγνώριση του, ενδέχεται να μην δύναται να προβεί στην αγορά αντικειμένων, επιτυχώς.
E) Τα εγγεγραμμένα μέλη μας ενδέχεται να γίνουν παραλήπτες ηλεκτρονικής επικοινωνίας από εμας. Η επικοινωνία αυτή δύναται να αφορά διευκρινίσεις ή ενημερώσεις επί μιας συγκεκριμένης παραγγελίας. Όταν κάνετε αγορά χωρίς εγγραφή, τότε στη βάση δεδομένων μας καταχωρούνται τα άνωθι αναφερόμενα δεδομένα σας με μοναδικό σκοπό τη διεκπεραίωση της συναλλαγής για την οποία τα καταχωρείτε. Από εμάς δεν θα έχετε καμία μελλοντική ενόχληση για οποιοδήποτε λόγο δεν αφορά στην συγκεκριμένη παραγγελία σας.
ΣT) Επίσης ο πελάτης οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τόσο τη λήψη αντιγράφου των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, όσο και να ασκήσει το δικαίωμά του στην ‘λήθη’ (right to be forgotten). Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να στείλετε σχετικό ενυπόγραφο αίτημα είτε μέσω ταχυδρομικής επιστολής είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email μας kalimera (at) santorini-oia.net. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την εκτέλεσή της εκδίδουμε το ανάλογο φορολογικό παραστατικό προς εσάς. Το παραστατικό αποτελεί επίσημο έγγραφο το οποίο άπτεται του δημοσίου συμφέροντος, οπότε οποιοδήποτε αίτημά σας για αναίρεση ή αλλαγή των στοιχείων του παραστατικού πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς ώστε να συντρέχει αντικειμενικός λόγος. Ταυτόχρονα δεσμεύεστε για καλόπιστη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει κατάλληλα ώστε να αποτρέψει ή να καταστείλει οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια η οποία σχετίζεται με την ιστοσελίδα ή τις εκάστοτε συναλλαγές. Μπορεί ακόμα να προβεί και σε διαγραφή ή φραγή/αναστολή λογαριασμού. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων οφείλει πάντοτε να συμβαδίζει με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις έννομες προβλέψεις περί δημοσίου συμφέροντος. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια αποφυγής προσπαθειών υποκλοπής ή απώλειας προσωπικών δεδομένων. Διαθέτουμε τις κατάλληλες προδιαγραφές ασφαλείας (SSL certificate) και προβαίνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους προληπτικούς τεχνικούς ελέγχους με παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις όπου χρειάζεται. Γενικότερα, ακολουθούμε την κοινή πρακτική στα ζητήματα προστασίας και ασφάλειας. Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μελλοντικά προκύψει κάποιο πρόβλημα με τα προσωπικά σας δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησής μας θα σας ειδοποιήσει άμεσα για να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες προς διαφύλαξη αυτών και αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων.

VIII. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΗΛΩΣΗ/ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ ΧΡΗΣΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ
Α) Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της Εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση των, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί επισήμως αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή δια της δημοσιεύσεώς της. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους όρους χρήσης του παρόντος και είναι στην ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την ιστοσελίδα.
Β) Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Internet και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους εθνικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου της Εταιρίας και του επισκέπτη/χρήστη/μέλους των ιστοσελίδων και δυνητικό αγοραστή των προϊόντων ή υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Γ) Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος συναινεί/προσχωρεί και ρητώς δεσμεύεται δια της παρούσης ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.-

Δικαίωμα και Δήλωση υπαναχώρησης / Επιστροφή προϊόντος
Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση άλλης του ιδιότητας ή δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ’ αποστάσεως πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής. Επίσης, ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν ο αυτοπροσώπως και ενώπιον του φυσικού καταστήματός μας ή οπουδήποτε τυχόν υποκαταστήματος της εταιρίας μας, προκειμένου να υποβάλλει τυχόν τα παράπονά του ή να εκθέσει τους λόγους περί επιστροφής του απεσταλμένου από εμάς αντικειμένου.
Οδηγίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013).
Η δήλωση αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή/και ηλεκτρονικώς στα ακόλουθα στοιχεία :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ Κ ΤΗΛΕΦΩNO 22860-71661 , Email kalimera (at) santorini-oia.net
Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους, θα λαμβάνετε επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης.
Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών:
Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549),
Στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414.),
Στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.
Σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει, αρμόδιο δικαστήριο είναι αυτό της Σύρου (Κυκλάδες).